Pravna podrška porodicama 3+, Broj projekta: R:03a-2.3/20

 

NAZIV AKTIVNOSTI

Pravna podrška porodicama 3+, Broj projekta: R:03a-2.3/20

STATUTARNI CILj

„Osnivanje i izgradnju infrastrukture za podršku porodicama na kulturnom, ekonomskom, obrazovnom, radnom i socijalnom planu.“

NOSILAC AKTIVNOSTI

Dragan Dakić

PREDLOŽENI ČLANOVI TIMA

Volonteri

REALIZACIJA

Novembar 2022 – Decembar 2023

NAČIN KONTROLE IZVRŠENjA

Mjesečni izvještaji nosioca aktivnosti Upravnom odboru

KRATAK OPIS

CILjEVI: U skladu sa ciljem broj 16/17 Ujedinjenih nacija o održivom razvoju o Miru, pravdi i jakim ustanovama (Peace, Justice and Strong Institutions) 1) da višečlane porodice, naročito majke, ne ostanu  bez svojih socijalnih i drugih prava zbog neinformisanosti, neupućenosti ili neblagovremenog postupanja. 2) da im budemo podrška u komunikaciji sa nadležnim institucijama.

CILjANA GRUPA: Članovi porodica sa troje i više djece. Bez diskriminacije i drugi korisnici.

NAČIN REALIZACIJE: 1. regrutacija volontera, održavanje sastanka sa prijavljenima, oglašavanje tima među članovima 3+ porodica, dnevna distribucija zaprimljenih zahtjeva;

3. Identifikacija potreba za određenim specijalizovanim uslugama iz oblasti cilja 16/17 Ujedinjenih nacija o održivom razvoju o Dobrom zdravlju i blagostanju (Peace, Justice and Strong Institutions UN SDG)

4. Samostalno ili zajednički sa partnerima nabaviti namjensku elektronsku platformu Justor (radni naziv) za neposredno povezivanje pružalaca usluga obrazovanja/treninga/savjetovanja i ciljane grupe.

4. Lansiranje Justor (radni naziv) platforme samostalno ili u partnerstvu sa licima iz privrede. U slučaju potrebe davanje NEP Justor (radni naziv) u zakup partnerima iz privrede bez mogućnosti promjene namjene NEP Justor koja ne isključuje mogućnost proširenja namjene i ciljane grupe.

 

FAZE REALIZACIJE: u tabeli.

RAZLOZI ZA USPJEH: Objedinjuje više društveno preferentnih ciljeva (pomaganje porodica 3+, suzbijanje nezakonitog poslovanja na relaciji poslodavac – radnik, koristi javnim službama u ostvarenju zakonskih obaveza)

NAPOMENA*