Plan rada 2023

PLAN RADA

FONDACIJE „ZA PORODICU“

(NOVEMBAR 2022-DECEMBAR 2023)

UPRAVNI ODBOR

Novembar 2022

Sadržaj

LISTA I OPIS PROJEKATA.. 3

Ponosni market RS, Broj projekta: R:01-2.1/20.. 3

Class Plus, Broj projekta: R:02-2.2/22.. 5

Pravna podrška porodicama 3+, Broj projekta: R:03a-2.3/20.. 7

Prijatelj porodice, Broj projekta: R:03b-2.4/20.. 9

4YourBiz, Broj projekta: R:05-2.6/22.. 12

 

LISTA I OPIS PROJEKATA

 

NAZIV AKTIVNOSTI

Ponosni market RS, Broj projekta: R:01-2.1/20

STATUTARNI CILj

„Osnivanje i izgradnju infrastrukture za podršku porodicama na kulturnom, ekonomskom, obrazovnom, radnom i socijalnom planu.“

NOSILAC AKTIVNOSTI

Dragan Dakić

PREDLOŽENI ČLANOVI TIMA

Članovi UO

Volonteri i lica pod ugovorom

REALIZACIJA

Decembar 2020 – trajno

NAČIN KONTROLE IZVRŠENjA

Razmatranje i usvajanje mjesečnih izvještaja na Upravnom odboru.

KRATAK OPIS

CILjEVI: 1) da obezbjedi plasman svih vrsta proizvoda i usluga iz lične i poslovne djelatnosti porodica sa troje i više djece; 2) da unapredi poslovanje i konkurentnost njihovih preduzeća, roba i usluga; 3) da podstakne zapošljavanje članova porodica sa troje i više djece, 4) da doprinese suzbijanju sive ekonomije, 5) da izjednači poslovne i ekonomske mogućnosti porodica sa troje i više djece sa ekonomskim mogućnostima drugih porodica

CILjANA GRUPA: Porodice sa troje i više djece koje proizvode robe i pružaju usluge na tržištu

NAČIN REALIZACIJE: 1. izrada aplikacije-internet prodavnice; 2. prijavljivanje proizvođača hrane, 2.1. prijavljivanje porizvođača drugih roba, 2.2. prijavljivanje davaoca usluga, 3. kontakt – ugovori sa proizvođačima hrane, roba i davaocima usluga, 4. kontakt sa domaćim fabrikama koje proizvode nedostajuće robe, 5. START, 6. popisivanje potreba proizvođača, 7. izrada aplikacija za grantove pomoći proizvođačima i 8. legalizacija njihove djelatnosti

FAZE REALIZACIJE: u tabeli.

 REZLOZI ZA USPJEH: Ne postoji ništa slično. Objedinjuje više društveno preferentnih ciljeva (pomaganje porodica 3+, pomaganje preduzetništva, smanjenje nezaposlenosti, suzbijanje sive ekonomije)

NAPOMENA

 

 

 

 

 

NAZIV AKTIVNOSTI

Class Plus, Broj projekta: R:02-2.2/22

STATUTARNI CILj

„Osnivanje i izgradnju infrastrukture za podršku porodicama na kulturnom, ekonomskom, obrazovnom, radnom i socijalnom planu.“

PREDLOŽENI ČLANOVI TIMA

Dragan Dakić,

i lica iz partnerskih organizacija, partnerstvo sa privrednicima i preduzetnicima

PERIOD REALIZACIJE

Novembar 2022 – decembar 2023. godine

NAČIN KONTROLE IZVRŠENjA

Izvještaji Upravnom odboru svakog mjeseca

KRATAK OPIS

CILjEVI: U skladu sa ciljem broj 4/17 Ujedinjenih nacija o održivom razvoju o Jednakom obrazovaanju (Equality Education UN SDG) Projekat teži: 1) da omogući stručno osposobljavanje, obrazovanje, kvalifikacije i prekvalifikacije članova porodica sa troje i više djece za tržišno prepoznata i tražena zanimanja, 2) da na taj načim poveća njihovu konkurentnost na tržištu rada, 3) da podrži ukidanje nezaposlenosti u populaciji porodica sa troje i više djece kako bi se izjednačile njihove poslovne i ekonomske mogućnosti sa mogućnostima drugih porodica i 4) da pruži podršku đacima iz tri plus porodica da lakše savladaju šklsko i vanškoslko nastavno i nenastavno gradivo u skladu sa prethodnim ciljevima.

CILjANA GRUPA: Članovi porodica sa troje i više djece koji se nezaposleni ili koji traže bolje plaćen posao, đaci iz tri plus porodica. Ostala lica bez diskriminacije.

NAČIN REALIZACIJE: 1. Ponuda članovima 3+ porodica koji su nezaposleni ili žele da putem prekvalifikacija i dokvalifikacija steknu tržišno prepoznata znanja i vještine, ponuda đacima iz 3+ porodica da pohađaju čaove nastave i vannastavne časove i obuke. 2.Formiranje konzorcijuma sa identifikovanim partnerima fizičkim i pravnim licima u zemlji  (Javna ustanova za obrazovanje odraslih Banja Luka ,WMTA ustanova za stručno obrazovanje i BitLab d.o.o. škole jezika, škole programiranja, škole za sticanje vještina) i inostranstvu.

3. Identifikacija tržišnih potreba za određenim obrazovnim/stručnim profilima

4. Samostalno ili zajednički sa partnerima nabaviti namjensku elektronsku platformu Class Plus (NEP Class Plus) za neposredno povezivanje pružalaca usluga obrazovanja/treninga/savjetovanja i ciljane grupe.

4. Lansiranje NEP Class Plus samostalno ili u partnerstvu sa licima iz privrede. U slučaju potrebe davanje NEP Class Plus u zakup partnerima iz privrede bez mogućnosti promjene namjene NEP Class Plus-a koja ne isključuje mogućnost proširenja namjene i ciljane grupe.

FAZE REALIZACIJE: u tabeli.

 REZLOZI ZA USPJEH: Ne postoji ništa slično. Objedinjuje više društveno preferentnih ciljeva (pomaganje porodica 3+, pomaganje preduzetništva, smanjenje nezaposlenosti, suzbijanje sive ekonomije)

NAPOMENA

 

 

 

 

 

 

NAZIV AKTIVNOSTI

Pravna podrška porodicama 3+, Broj projekta: R:03a-2.3/20

STATUTARNI CILj

„Osnivanje i izgradnju infrastrukture za podršku porodicama na kulturnom, ekonomskom, obrazovnom, radnom i socijalnom planu.“

NOSILAC AKTIVNOSTI

Dragan Dakić

PREDLOŽENI ČLANOVI TIMA

Volonteri

REALIZACIJA

Novembar 2022 – Decembar 2023

NAČIN KONTROLE IZVRŠENjA

Mjesečni izvještaji nosioca aktivnosti Upravnom odboru

KRATAK OPIS

CILjEVI: U skladu sa ciljem broj 16/17 Ujedinjenih nacija o održivom razvoju o Miru, pravdi i jakim ustanovama (Peace, Justice and Strong Institutions) 1) da višečlane porodice, naročito majke, ne ostanu  bez svojih socijalnih i drugih prava zbog neinformisanosti, neupućenosti ili neblagovremenog postupanja. 2) da im budemo podrška u komunikaciji sa nadležnim institucijama.

CILjANA GRUPA: Članovi porodica sa troje i više djece. Bez diskriminacije i drugi korisnici.

NAČIN REALIZACIJE: 1. regrutacija volontera, održavanje sastanka sa prijavljenima, oglašavanje tima među članovima 3+ porodica, dnevna distribucija zaprimljenih zahtjeva;

3. Identifikacija potreba za određenim specijalizovanim uslugama iz oblasti cilja 16/17 Ujedinjenih nacija o održivom razvoju o Dobrom zdravlju i blagostanju (Peace, Justice and Strong Institutions UN SDG)

4. Samostalno ili zajednički sa partnerima nabaviti namjensku elektronsku platformu Justor (radni naziv) za neposredno povezivanje pružalaca usluga obrazovanja/treninga/savjetovanja i ciljane grupe.

4. Lansiranje Justor (radni naziv) platforme samostalno ili u partnerstvu sa licima iz privrede. U slučaju potrebe davanje NEP Justor (radni naziv) u zakup partnerima iz privrede bez mogućnosti promjene namjene NEP Justor koja ne isključuje mogućnost proširenja namjene i ciljane grupe.

 

FAZE REALIZACIJE: u tabeli.

 REZLOZI ZA USPJEH: Objedinjuje više društveno preferentnih ciljeva (pomaganje porodica 3+, suzbijanje nezakonitog poslovanja na relaciji poslodavac – radnik, koristi javnim službama u ostvarenju zakonskih obaveza)

NAPOMENA*

 

 

 

 

NAZIV AKTIVNOSTI

Prijatelj porodice, Broj projekta: R:03b-2.4/20

STATUTARNI CILj

„Osnivanje i izgradnju infrastrukture za podršku porodicama na kulturnom, ekonomskom, obrazovnom, radnom i socijalnom planu.“

NOSILAC AKTIVNOSTI

Dragan i Sandra Dakić

PREDLOŽENI ČLANOVI TIMA

Volonteri

REALIZACIJA

Decembar 2022 – Decembar 2023

NAČIN KONTROLE IZVRŠENjA

Mjesečni izvještaji nosioca aktivnosti Upravnom odboru

KRATAK OPIS

CILjEVI: 1) da unapredi poslovanje i konkurentnost preduzeća koja daju pogodnosti porodicama sa troje i više djece prilikom kupovine roba i usluga i/ili koja zapošljavaju članove porodica sa troje i više djece, 2) da unapredi poslovanje i konkurentnost preduzeća u vlasništvu porodica sa troje i više djece, 3) da izjednači poslovne i ekonomske mogućnosti porodica sa troje i više djece sa ekonomskim mogućnostima drugih porodica.

CILjANA GRUPA: kompanije nabrojane u ciljevima.

NAČIN REALIZACIJE: 1. regrutacija volontera, 2. održavanje sastanka sa prijavljenima, 3. oglašavanje tima među partnerskim kompanijama, 4. dnevna distribucija zaprimljenih zahtjeva.

FAZE REALIZACIJE: u tabeli.

 REZLOZI ZA USPJEH: Objedinjuje više društveno preferentnih ciljeva (pomaganje porodica 3+, suzbijanje nezakonitog poslovanja)

NAPOMENA*

 

NAZIV AKTIVNOSTI

We Support (radni naziv), Broj projekta: P:04-2.5/22

STATUTARNI CILj

„Osnivanje i izgradnju infrastrukture za podršku porodicama na kulturnom, ekonomskom, obrazovnom, radnom i socijalnom planu.“

PREDLOŽENI ČLANOVI TIMA

Dragan Dakić,

i lica iz partnerskih organizacija, partnerstvo sa privrednicima i preduzetnicima

PERIOD REALIZACIJE

Novembar 2022 – decembar 2023. godine

NAČIN KONTROLE IZVRŠENjA

Izvještaji Upravnom odboru svakog mjeseca

KRATAK OPIS

CILjEVI: U skladu sa ciljem broj 3/17 Ujedinjenih nacija o održivom razvoju o Dobrom zdravlju i blagostanju (Good Health and Well-Being UN SDG) Projekat teži: 1) da omogući stručnu i specijalizovanu podršku ciljanoj grupi, 2) da na taj načim poveća njihovu stabilnost, zdravlje i dobrobit, 3) da promoviše zdrave stilove i 4) da pruži podršku đacima iz tri plus porodica da lakše odrede karijerni plan a sve u skladu sa prethodnim ciljevima.

CILjANA GRUPA: Članovi porodica sa troje i više djece, đaci iz tri plus porodica. Ostala lica bez diskriminacije.

NAČIN REALIZACIJE: 1. Ponuda članovima 3+ porodica kojima treba stručna i kvalifikovana psihološka ili medicinska pomoć, ponuda đacima iz 3+ porodica da u konsultaciji sa stručnjacima i kvalifikovanim osobljem odrede karijerni plan i izaberu zanimanja. 2.Formiranje konzorcijuma sa identifikovanim partnerima, fizičkim i pravnim licima u zemlji   i inostranstvu.

3. Identifikacija potreba za određenim specijalizovanim uslugama iz oblasti cilja 3/17 Ujedinjenih nacija o održivom razvoju o Dobrom zdravlju i blagostanju (Good Health and Well-Being UN SDG)

4. Samostalno ili zajednički sa partnerima nabaviti namjensku elektronsku platformu We Support (radni naziv) za neposredno povezivanje pružalaca usluga obrazovanja/treninga/savjetovanja i ciljane grupe.

4. Lansiranje We Support (radni naziv) platforme samostalno ili u partnerstvu sa licima iz privrede. U slučaju potrebe davanje NEP We Support (radni naziv) u zakup partnerima iz privrede bez mogućnosti promjene namjene NEP Class Plus-a koja ne isključuje mogućnost proširenja namjene i ciljane grupe.

FAZE REALIZACIJE: u tabeli.

 REZLOZI ZA USPJEH: Ne postoji ništa slično. Objedinjuje više društveno preferentnih ciljeva.

NAPOMENA

 

 

NAZIV AKTIVNOSTI

4YourBiz, Broj projekta: R:05-2.6/22

STATUTARNI CILj

„Osnivanje i izgradnju infrastrukture za podršku porodicama na kulturnom, ekonomskom, obrazovnom, radnom i socijalnom planu.“

PREDLOŽENI ČLANOVI TIMA

Dragan Dakić,

i lica iz partnerskih organizacija, partnerstvo sa privrednicima i preduzetnicima

PERIOD REALIZACIJE

Novembar 2022 – decembar 2023. godine

NAČIN KONTROLE IZVRŠENjA

Izvještaji Upravnom odboru svakog mjeseca

KRATAK OPIS

CILjEVI: U skladu sa ciljem broj 8/17 Ujedinjenih nacija o održivom razvoju o Dostojanstvenom radu i ekonomskom rastu (Decent Work UN SDG) Projekat teži: 1) da unapredi poslovne modele i alate partnera u projektu Prijatelji porodice, 2) da na taj načim poveća njihovu konkurentnost na tržištu u zemlji i inostranstvu, 3) da poveže privrednike iz ciljane grupe u klastere/konzorcijume radi efikasnijeg nastupa na tržištima i 4) da proširi učešće privrednika u projektu Prijatelji porodice.

CILjANA GRUPA: Partneri iz svih privrednih djelatnosti koji učestvuju u projektu Prijatelji porodice koji se bave prodajom roba.

NAČIN REALIZACIJE: 1. Ponuda članovima 3+ porodica koji su nezaposleni ili žele da putem prekvalifikacija i dokvalifikacija steknu tržišno prepoznata znanja i vještine, ponuda đacima iz 3+ porodica da pohađaju čaove nastave i vannastavne časove i obuke. 2.Formiranje konzorcijuma sa identifikovanim partnerima fizičkim i pravnim licima u zemlji  i inostranstvu.

3. Identifikacija potreba privrednika Prijatelja porodice,

4. Samostalno ili zajednički sa partnerima nabaviti namjensku elektronsku platformu 4YourBiz za povezivanje prodavaca sa tržištem.

4. Lansiranje NEP 4YourBiz samostalno ili u partnerstvu sa licima iz privrede. U slučaju potrebe davanje NEP 4YourBiz u zakup partnerima iz privrede bez mogućnosti promjene namjene NEP 4YourBiz-a koja ne isključuje mogućnost proširenja namjene i ciljane grupe.

FAZE REALIZACIJE: u tabeli.

RAZLOZI ZA USPJEH: Ne postoji ništa slično. Objedinjuje više društveno preferentnih ciljeva (pomaganje porodica 3+, pomaganje preduzetništva, smanjenje nezaposlenosti, suzbijanje sive ekonomije)