Osnivač i predsjednik

Dragan Dakić - Biografija


AdresaBulevar Vojvode Stepe Stepanovića 94B, 78000 Banja Luka

Bračni status: Oženjen, otac četvoro djece

Rođen 22.09.1984. godine

Državljanstvo: Bosna i Hercegovina i Srbija

KONTAKT

Skype: d.dakic1

E-mail: d.dakic84@gmail.com

Mob: +38766082082

 

STRUČNI PROFIL


Kvalifikacije u oblasti: Međunarodnog prava, Ljudskih prava, Međunarodnih organizacija, Bioetike, Medicinskog prava, Međunarodnih organizacija, Međunarodnog krivičnog prava.

(2017) Odbranjena doktorska disertacija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, tema: „Izazovi evropskog regionalnog zakonodavstva na polju zaštite života“

(2014) Odbranjene teze (dio doktorske disertacije) na German, European and International Medical Law, Public Health Law and Bioethics of the Universities of Heidelberg and Mannheim, tema: Right of embryos to be protected under the European regional law

(2011)  Položen magistarski ispit na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banja Luci,

(2009) Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci

 

AKADEMSKA KARIJERA


(2019) Gostujući istraživač na Univerzitetu u Hamburgu, Pravni fakultet.

(2016/2017) Gostujući istraživač i POSTDOKTORANT na Institutu za pravne studije mađarske Akademije nauka

(2017) Odbranjena doktorska disertacija i stečen naziv „Doktor pravnih nauka“  na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu,

(2014)  Gostujući istraživač na Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law Heidelberg,

(2014) Gostujući istraživač na German, European and International Medical Law, Public Health Law and Bioethics of the Universities of Heidelberg and Mannheim),

(2013/2014) Istraživanje za potrebe izrade doktorske disertacije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Ljubljani.

 

IZABRANE PUBLIKACIJE


  1. DAKIĆ, Dragan, Kopaonik school of natural law perception of dignity and legal discourse in Europe.  Vol. 64, No.3Belgrade Law Review.doi:10.5937/AnaliPFB1603287D ISSN2406-2693 Faculty of Law of the University of Belgrade2016,pp 287-312[COBISS.SR-ID215314444]
  2. DAKIĆ, Dragan.  The Scope of Reproductive Choice and Ectogenesis: A Comparison of European Regional Frameworks and Canadian Constitutional Standards, ELTE Law Journal 2017/2, 127-145.
  3. DAKIĆ, Dragan. Temporal dimension of reproductive choice and human rights issues.UDC: 342.7.Varstvoslovje= Journal of Criminal Justice and Security, ISSN 1580-0253, 2015, pp. 152-166. [COBISS.SI-ID99492352]
  4. DAKIĆ, Dragan. Euthanasia in Bosnia and Herzegovina, Regimen Juridico de la Eutanasia: Panorama internacional (izdavači: Tirant Lo Blanch publishing house and National Institute of Criminal Sciences of Mexico, 2020)

IZABRANA IZLAGANjA


(2020) XVI Majsko savjetovanje pod nazivom XXI vek – vek usluga i Uslužnog prava u organizaciji Pravniog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, Instituta za pravne i društvene nauke, tema: Hibridna prava kao pravni okvir za pružanje hibridnih usluga: primjer surogatstva.

(2020) Rule of Law - online konferencija  u organizaciji Dublin Law and Politics Revew tema: Populism and Public Health: Policies and Laws Covering Reproductive Services. 2020. godina.

(2019) Konferencija povodom 30 godina Konvencije o pravima djeteta održana na  Cardinal Stefan Wyszynski University u Varšavi, tema The concept(s) of the best interest of the child in the era of artificial fertilisation and genetic manipulation.

(2017) Simpozijum ’What can Central and Eastern Europe learn from the development of Canada’s constitutional system?’at ELTE Faculty of Law, Budapest, tema: “Scope of reproductive choice and new technologies: comparison between Europe and Canada”

(2017) Konferencia The role of the European Court of Human Rights in the community of final interprets na Pompeu Fabra University, Barcelona, tema: “Ectogenesis and right to life under the European Convention”.

(2017) Istraživački seminar na Hungarian Academy of Sciences (HAS) –Centre for Social Sciences, Institute for Legal Studies na temu "Moral and Legal status of Interspecie Mixtures".

(2016) Radionica na Hungarian Academy of Sciences (HAS) –Centre for Social Sciences, Institute for Legal Studies tema “The right not to be killed: Since when?”.

(2016) Izlaganje na Hungarian Academy of Sciences (HAS) –Centre for Social Sciences, Institute for Legal Studies na temu “The equivalents of genocidal intent in abortion laws”.

(2016) Izlaganje na međunarodnoj konferenciji Criminal justice and security in Central and Eastern Europe : safety, security, and social control in local communitiesat Faculty of Criminal Justice and Security, University of Maribor tema: „The disabled as a protected group for the purpose of genocide“.

(2014) Predavanje na Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law Heidelberg, na temu "Prenatal life protection under the European Convention on Human Rights: Some ordinary meanings and new circumstances”

 

RADNO ISKUSTVO  


  • 2021 do danas Pravni Fakultet u Kragujevcu, Univerzitet u Kragujevcu
  • 2018 – do 2020  Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment, Banja Luka

DOCENT

Predmeti: Međunarodno pravo, Pravo Evropske unije, Pravosuđe Evropske unije.


  • 2009-2018        Univerzitet u Banja Luci

 


  • 2017-2018         Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci

PODPREDSJEDNIK ETIČKOG KOMITETA

KRAĆI OPIS: Utvrđuje ispunjenost zahtjeva za provođenje etičnog istraživanja na ljudima i/ili životinjama za potrebe nastavnog i naučno-istraživačkog procesa na Univerzitetu u Banjoj Luci ili za potrebe sponzporisanih istraživanja iz djelatnosti i matičnosti Medicinskog fakulteta; Zadaje smjernice i uputstva kako bi planirano istraživanje zadovoljilo zahtjeve društvene korisnosti, zaštite učesnika u istraživanju i usklađenosti sa domaćim i međunarodnim etičkim principima; Prati poštovanje zadatih smjernica u odobrenim istraživanjima.

 

TEKUĆI PROJEKTI


NAZIV: DEMOS, European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 822590

Vrsta angažmana: Istraživač i lider radnog paketa (5.4)

NAZIV: "Evropske integracije kao okvir implementacije hibridnih ljudskih prava u pravni sistem Republike Srpske" finansiran od strane Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske

Vrsta angažmana: Istraživač i koordinator.

NAZIV: „Ponosna kartica 2020 – cijena minus za 3+“

Vrsta angažmana: Nosilac projekta (april – septebar 2020), logističar.