Ciljevi Fondacije

Ciljevi Fondacije


Član 4.

 1. Fondacija ima za cilj njegovanje i promociju vrijednosti prirodne porodice.
 2. Zastupanje tradicionalnih porodičnih vrijednosti.
 3. Povećanje nataliteta.
 4. Smanjenje broja utrobnih čedomorstava/abortusa/pobačaja.
 5. Osnivanje i izgradnju infrastrukture za podršku porodicama na kulturnom, ekonomskom, obrazovnom, radnom i socijalnom planu.
 6. Humanitarne aktivnosti.
 7. Praćenje razvoja u oblasti bioetike.

 

Djelatnost Fondacije


Član 5.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Fondacija naročito obavlja djelatnosti (aktivnosti):

 1. Sarađuje sa pojedincima, udruženjima, organizacijama, fondacijama  i institucijama u zemlji i inostranstvu;
 2. Organizuje, sama ili u saradnji sa drugim organizacijama projekte, tribine i predavanja, konferencije, stručne i naučne skupove, savjetovanja, seminare i druge oblike edukacije, aukcije i izložbe, dobrotvorne koncerte i druge događaje i manifestacije koje imaju za cilj prezentaciju, promovisanje i ostvarivanje ciljeva i osnovnih djelatnosti Fondacije;
 3. Sprovođenje navedenih i drugih aktivnosti u cilju pružanja informacija i pribavljanja novčanih i drugih materijalnih sredstava potrebnih za ostvarenje navedenih ciljeva Fondacije;
 4. Fondacija obavlja istraživanja, objavljuje knjige, brošure, publikacije i druge štampane materijale te proizvodi audio, video i multimedijalne materijale u skladu sa ciljevima fondacije;
 5. Podizanje svijesti i edukacija prije svega mladih o značaju porodice, porodičnih vrijednosti, reproduktivnog zdravlja, štetnosti namjernog pobačaja/abortusa, ranih seksualnih odnosa itd.
 6. Predlaganje odgovarajućih zakonskih riješenja  u cilju smanjenja broja pobačaja/abortusa  i očuvanja porodice i porodičnih vrijednosti.
 7. Osmišljavanje i kreiranje akcija, planova i programa u saradnji sa lokalnom zajednicom, entitetima, državom i drugim organizacijama i institucijama na svim nivoima.
 8. Osmišljavanje i kreiranje programa zbrinjavanja majki koje žele da rode a nemaju dovoljnu podršku porodice, institucija, zajednice.
 9. Osmišljavanje i kreiranje programa podrške porodicama na na kulturnom, ekonomskom, obrazovnom, radnom i socijalnom planu.
 10. Organizovanje volonterskih akcija za pružanje pomoći djeci i licima iz socijalno osjetljivih kategorija;
 11. Informisanje, saradnja sa medijima;
 12. Obavljanje i drugih djelatnosti koje su od interesa za građane, a u skladu su sa Ustavom i pozitivnim propisima Republike Srpske/BiH i drugih zemalja u kojima obavlja djelatnost.