Правна подршка породицама 3+, Број пројекта: Р:03а-2.3/20

 

НАЗИВ АКТИВНОСТИ

Правна подршка породицама 3+, Број пројекта: Р:03а-2.3/20

СТАТУТАРНИ ЦИЉ

„Оснивање и изградњу инфраструктуре за подршку породицама на културном, економском, образовном, радном и социјалном плану.“

НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ

Драган Дакић

ПРЕДЛОЖЕНИ ЧЛАНОВИ ТИМА

Волонтери

РЕАЛИЗАЦИЈА

Новембар 2022 – Децембар 2023

НАЧИН КОНТРОЛЕ ИЗВРШЕЊА

Мјесечни извјештаји носиоца активности Управном одбору

КРАТАК ОПИС

ЦИЉЕВИ: У складу са циљем број 16/17 Уједињених нација о одрживом развоју о Миру, правди и јаким установама (Peace, Justice and Strong Institutions) 1) да вишечлане породице, нарочито мајке, не остану  без својих социјалних и других права због неинформисаности, неупућености или неблаговременог поступања. 2) да им будемо подршка у комуникацији са надлежним институцијама.

ЦИЉАНА ГРУПА: Чланови породица са троје и више дјеце. Без дискриминације и други корисници.

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 1. регрутација волонтера, одржавање састанка са пријављенима, оглашавање тима међу члановима 3+ породица, дневна дистрибуција запримљених захтјева;

3. Идентификација потреба за одређеним специјализованим услугама из области циља 16/17 Уједињених нација о одрживом развоју о Добром здрављу и благостању (Peace, Justice and Strong Institutions UN SDG)

4. Самостално или заједнички са партнерима набавити намјенску електронску платформу Justor (радни назив) за непосредно повезивање пружалаца услуга образовања/тренинга/савјетовања и циљане групе.

4. Лансирање Justor (радни назив) платформе самостално или у партнерству са лицима из привреде. У случају потребе давање НЕП Justor (радни назив) у закуп партнерима из привреде без могућности промјене намјене НЕП Justor која не искључује могућност проширења намјене и циљане групе.

 

ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: у табели.

РAЗЛОЗИ ЗА УСПЈЕХ: Обједињује више друштвено преферентних циљева (помагање породица 3+, сузбијање незаконитог пословања на релацији послодавац – радник, користи јавним службама у остварењу законских обавеза)

НАПОМЕНА*