План рада 2023

ПЛАН РАДА

ФОНДАЦИЈЕ „ЗА ПОРОДИЦУ“

(НОВЕМБАР 2022-ДЕЦЕМБАР 2023)

УПРАВНИ ОДБОР

Новембар 2022

Садржај

ЛИСТА И ОПИС ПРОЈЕКАТА.. 3

Поносни маркет РС, Број пројекта: Р:01-2.1/20.. 3

Class Plus, Број пројекта: Р:02-2.2/22.. 5

Правна подршка породицама 3+, Број пројекта: Р:03а-2.3/20.. 7

Пријатељ породице, Број пројекта: Р:03б-2.4/20.. 9

4YourBiz, Број пројекта: Р:05-2.6/22.. 12

 

ЛИСТА И ОПИС ПРОЈЕКАТА

 

НАЗИВ АКТИВНОСТИ

Поносни маркет РС, Број пројекта: Р:01-2.1/20

СТАТУТАРНИ ЦИЉ

„Оснивање и изградњу инфраструктуре за подршку породицама на културном, економском, образовном, радном и социјалном плану.“

НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ

Драган Дакић

ПРЕДЛОЖЕНИ ЧЛАНОВИ ТИМА

Чланови УО

Волонтери и лица под уговором

РЕАЛИЗАЦИЈА

Децембар 2020 – трајно

НАЧИН КОНТРОЛЕ ИЗВРШЕЊА

Разматрање и усвајање мјесечних извјештаја на Управном одбору.

КРАТАК ОПИС

ЦИЉЕВИ: 1) да обезбједи пласман свих врста производа и услуга из личне и пословне дјелатности породица са троје и више дјеце; 2) да унапреди пословање и конкурентност њихових предузећа, роба и услуга; 3) да подстакне запошљавање чланова породица са троје и више дјеце, 4) да допринесе сузбијању сиве економије, 5) да изједначи пословне и економске могућности породица са троје и више дјеце са економским могућностима других породица

ЦИЉАНА ГРУПА: Породице са троје и више дјеце које производе робе и пружају услуге на тржишту

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 1. израда апликације-интернет продавнице; 2. пријављивање произвођача хране, 2.1. пријављивање поризвођача других роба, 2.2. пријављивање даваоца услуга, 3. контакт – уговори са произвођачима хране, роба и даваоцима услуга, 4. контакт са домаћим фабрикама које производе недостајуће робе, 5. СТАРТ, 6. пописивање потреба произвођача, 7. израда апликација за грантове помоћи произвођачима и 8. легализација њихове дјелатности

ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: у табели.

 РЕЗЛОЗИ ЗА УСПЈЕХ: Не постоји ништа слично. Обједињује више друштвено преферентних циљева (помагање породица 3+, помагање предузетништва, смањење незапослености, сузбијање сиве економије)

НАПОМЕНА

 

 

 

 

 

НАЗИВ АКТИВНОСТИ

Class Plus, Број пројекта: Р:02-2.2/22

СТАТУТАРНИ ЦИЉ

„Оснивање и изградњу инфраструктуре за подршку породицама на културном, економском, образовном, радном и социјалном плану.“

ПРЕДЛОЖЕНИ ЧЛАНОВИ ТИМА

Драган Дакић,

и лица из партнерских организација, партнерство са привредницима и предузетницима

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Новембар 2022 – децембар 2023. године

НАЧИН КОНТРОЛЕ ИЗВРШЕЊА

Извјештаји Управном одбору сваког мјесеца

КРАТАК ОПИС

ЦИЉЕВИ: У складу са циљем број 4/17 Уједињених нација о одрживом развоју о Једнаком образоваању (Equality Education UN SDG) Пројекат тежи: 1) да омогући стручно оспособљавање, образовање, квалификације и преквалификације чланова породица са троје и више дјеце за тржишно препозната и тражена занимања, 2) да на тај начим повећа њихову конкурентност на тржишту рада, 3) да подржи укидање незапослености у популацији породица са троје и више дјеце како би се изједначиле њихове пословне и економске могућности са могућностима других породица и 4) да пружи подршку ђацима из три плус породица да лакше савладају шклско и ваншкослко наставно и ненаставно градиво у складу са претходним циљевима.

ЦИЉАНА ГРУПА: Чланови породица са троје и више дјеце који се незапослени или који траже боље плаћен посао, ђаци из три плус породица. Остала лица без дискриминације.

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 1. Понуда члановима 3+ породица који су незапослени или желе да путем преквалификација и доквалификација стекну тржишно препозната знања и вјештине, понуда ђацима из 3+ породица да похађају чаове наставе и ваннаставне часове и обуке. 2.Формирање конзорцијума са идентификованим партнерима физичким и правним лицима у земљи  (Јавна установа за образовање одраслих Бања Лука ,WMTA установа за стручно образовање и БитЛаб д.о.о. школе језика, школе програмирања, школе за стицање вјештина) и иностранству.

3. Идентификација тржишних потреба за одређеним образовним/стручним профилима

4. Самостално или заједнички са партнерима набавити намјенску електронску платформу Class Plus (НЕП Class Plus) за непосредно повезивање пружалаца услуга образовања/тренинга/савјетовања и циљане групе.

4. Лансирање НЕП Class Plus самостално или у партнерству са лицима из привреде. У случају потребе давање НЕП Class Plus у закуп партнерима из привреде без могућности промјене намјене НЕП Class Plus-а која не искључује могућност проширења намјене и циљане групе.

ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: у табели.

 РЕЗЛОЗИ ЗА УСПЈЕХ: Не постоји ништа слично. Обједињује више друштвено преферентних циљева (помагање породица 3+, помагање предузетништва, смањење незапослености, сузбијање сиве економије)

НАПОМЕНА

 

 

 

 

 

 

НАЗИВ АКТИВНОСТИ

Правна подршка породицама 3+, Број пројекта: Р:03а-2.3/20

СТАТУТАРНИ ЦИЉ

„Оснивање и изградњу инфраструктуре за подршку породицама на културном, економском, образовном, радном и социјалном плану.“

НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ

Драган Дакић

ПРЕДЛОЖЕНИ ЧЛАНОВИ ТИМА

Волонтери

РЕАЛИЗАЦИЈА

Новембар 2022 – Децембар 2023

НАЧИН КОНТРОЛЕ ИЗВРШЕЊА

Мјесечни извјештаји носиоца активности Управном одбору

КРАТАК ОПИС

ЦИЉЕВИ: У складу са циљем број 16/17 Уједињених нација о одрживом развоју о Миру, правди и јаким установама (Peace, Justice and Strong Institutions) 1) да вишечлане породице, нарочито мајке, не остану  без својих социјалних и других права због неинформисаности, неупућености или неблаговременог поступања. 2) да им будемо подршка у комуникацији са надлежним институцијама.

ЦИЉАНА ГРУПА: Чланови породица са троје и више дјеце. Без дискриминације и други корисници.

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 1. регрутација волонтера, одржавање састанка са пријављенима, оглашавање тима међу члановима 3+ породица, дневна дистрибуција запримљених захтјева;

3. Идентификација потреба за одређеним специјализованим услугама из области циља 16/17 Уједињених нација о одрживом развоју о Добром здрављу и благостању (Peace, Justice and Strong Institutions UN SDG)

4. Самостално или заједнички са партнерима набавити намјенску електронску платформу Justor (радни назив) за непосредно повезивање пружалаца услуга образовања/тренинга/савјетовања и циљане групе.

4. Лансирање Justor (радни назив) платформе самостално или у партнерству са лицима из привреде. У случају потребе давање НЕП Justor (радни назив) у закуп партнерима из привреде без могућности промјене намјене НЕП Justor која не искључује могућност проширења намјене и циљане групе.

 

ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: у табели.

 РЕЗЛОЗИ ЗА УСПЈЕХ: Обједињује више друштвено преферентних циљева (помагање породица 3+, сузбијање незаконитог пословања на релацији послодавац – радник, користи јавним службама у остварењу законских обавеза)

НАПОМЕНА*

 

 

 

 

НАЗИВ АКТИВНОСТИ

Пријатељ породице, Број пројекта: Р:03б-2.4/20

СТАТУТАРНИ ЦИЉ

„Оснивање и изградњу инфраструктуре за подршку породицама на културном, економском, образовном, радном и социјалном плану.“

НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ

Драган и Сандра Дакић

ПРЕДЛОЖЕНИ ЧЛАНОВИ ТИМА

Волонтери

РЕАЛИЗАЦИЈА

Децембар 2022 – Децембар 2023

НАЧИН КОНТРОЛЕ ИЗВРШЕЊА

Мјесечни извјештаји носиоца активности Управном одбору

КРАТАК ОПИС

ЦИЉЕВИ: 1) да унапреди пословање и конкурентност предузећа која дају погодности породицама са троје и више дјеце приликом куповине роба и услуга и/или која запошљавају чланове породица са троје и више дјеце, 2) да унапреди пословање и конкурентност предузећа у власништву породица са троје и више дјеце, 3) да изједначи пословне и економске могућности породица са троје и више дјеце са економским могућностима других породица.

ЦИЉАНА ГРУПА: компаније набројане у циљевима.

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 1. регрутација волонтера, 2. одржавање састанка са пријављенима, 3. оглашавање тима међу партнерским компанијама, 4. дневна дистрибуција запримљених захтјева.

ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: у табели.

 РЕЗЛОЗИ ЗА УСПЈЕХ: Обједињује више друштвено преферентних циљева (помагање породица 3+, сузбијање незаконитог пословања)

НАПОМЕНА*

 

НАЗИВ АКТИВНОСТИ

We Support (радни назив), Број пројекта: P:04-2.5/22

СТАТУТАРНИ ЦИЉ

„Оснивање и изградњу инфраструктуре за подршку породицама на културном, економском, образовном, радном и социјалном плану.“

ПРЕДЛОЖЕНИ ЧЛАНОВИ ТИМА

Драган Дакић,

и лица из партнерских организација, партнерство са привредницима и предузетницима

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Новембар 2022 – децембар 2023. године

НАЧИН КОНТРОЛЕ ИЗВРШЕЊА

Извјештаји Управном одбору сваког мјесеца

КРАТАК ОПИС

ЦИЉЕВИ: У складу са циљем број 3/17 Уједињених нација о одрживом развоју о Добром здрављу и благостању (Good Health and Well-Being UN SDG) Пројекат тежи: 1) да омогући стручну и специјализовану подршку циљаној групи, 2) да на тај начим повећа њихову стабилност, здравље и добробит, 3) да промовише здраве стилове и 4) да пружи подршку ђацима из три плус породица да лакше одреде каријерни план а све у складу са претходним циљевима.

ЦИЉАНА ГРУПА: Чланови породица са троје и више дјеце, ђаци из три плус породица. Остала лица без дискриминације.

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 1. Понуда члановима 3+ породица којима треба стручна и квалификована психолошка или медицинска помоћ, понуда ђацима из 3+ породица да у консултацији са стручњацима и квалификованим особљем одреде каријерни план и изаберу занимања. 2.Формирање конзорцијума са идентификованим партнерима, физичким и правним лицима у земљи   и иностранству.

3. Идентификација потреба за одређеним специјализованим услугама из области циља 3/17 Уједињених нација о одрживом развоју о Добром здрављу и благостању (Good Health and Well-Being UN SDG)

4. Самостално или заједнички са партнерима набавити намјенску електронску платформу We Support (радни назив) за непосредно повезивање пружалаца услуга образовања/тренинга/савјетовања и циљане групе.

4. Лансирање We Support (радни назив) платформе самостално или у партнерству са лицима из привреде. У случају потребе давање НЕП We Support (радни назив) у закуп партнерима из привреде без могућности промјене намјене НЕП Class Plus-а која не искључује могућност проширења намјене и циљане групе.

ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: у табели.

 РЕЗЛОЗИ ЗА УСПЈЕХ: Не постоји ништа слично. Обједињује више друштвено преферентних циљева.

НАПОМЕНА

 

 

НАЗИВ АКТИВНОСТИ

4YourBiz, Број пројекта: Р:05-2.6/22

СТАТУТАРНИ ЦИЉ

„Оснивање и изградњу инфраструктуре за подршку породицама на културном, економском, образовном, радном и социјалном плану.“

ПРЕДЛОЖЕНИ ЧЛАНОВИ ТИМА

Драган Дакић,

и лица из партнерских организација, партнерство са привредницима и предузетницима

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Новембар 2022 – децембар 2023. године

НАЧИН КОНТРОЛЕ ИЗВРШЕЊА

Извјештаји Управном одбору сваког мјесеца

КРАТАК ОПИС

ЦИЉЕВИ: У складу са циљем број 8/17 Уједињених нација о одрживом развоју о Достојанственом раду и економском расту (Decent Work UN SDG) Пројекат тежи: 1) да унапреди пословне моделе и алате партнера у пројекту Пријатељи породице, 2) да на тај начим повећа њихову конкурентност на тржишту у земљи и иностранству, 3) да повеже привреднике из циљане групе у кластере/конзорцијуме ради ефикаснијег наступа на тржиштима и 4) да прошири учешће привредника у пројекту Пријатељи породице.

ЦИЉАНА ГРУПА: Партнери из свих привредних дјелатности који учествују у пројекту Пријатељи породице који се баве продајом роба.

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 1. Понуда члановима 3+ породица који су незапослени или желе да путем преквалификација и доквалификација стекну тржишно препозната знања и вјештине, понуда ђацима из 3+ породица да похађају чаове наставе и ваннаставне часове и обуке. 2.Формирање конзорцијума са идентификованим партнерима физичким и правним лицима у земљи  и иностранству.

3. Идентификација потреба привредника Пријатеља породице,

4. Самостално или заједнички са партнерима набавити намјенску електронску платформу 4YourBiz за повезивање продаваца са тржиштем.

4. Лансирање НЕП 4YourBiz самостално или у партнерству са лицима из привреде. У случају потребе давање НЕП 4YourBiz у закуп партнерима из привреде без могућности промјене намјене НЕП 4YourBiz-а која не искључује могућност проширења намјене и циљане групе.

ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: у табели.

РAЗЛОЗИ ЗА УСПЈЕХ: Не постоји ништа слично. Обједињује више друштвено преферентних циљева (помагање породица 3+, помагање предузетништва, смањење незапослености, сузбијање сиве економије)