4YourBiz, Број пројекта: Р:05-2.6/22

НАЗИВ АКТИВНОСТИ

4YourBiz, Број пројекта: Р:05-2.6/22

СТАТУТАРНИ ЦИЉ

„Оснивање и изградњу инфраструктуре за подршку породицама на културном, економском, образовном, радном и социјалном плану.“

ПРЕДЛОЖЕНИ ЧЛАНОВИ ТИМА

Драган Дакић,

и лица из партнерских организација, партнерство са привредницима и предузетницима

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Новембар 2022 – децембар 2023. године

НАЧИН КОНТРОЛЕ ИЗВРШЕЊА

Извјештаји Управном одбору сваког мјесеца

КРАТАК ОПИС

ЦИЉЕВИ: У складу са циљем број 8/17 Уједињених нација о одрживом развоју о Достојанственом раду и економском расту (Decent Work UN SDG) Пројекат тежи: 1) да унапреди пословне моделе и алате партнера у пројекту Пријатељи породице, 2) да на тај начим повећа њихову конкурентност на тржишту у земљи и иностранству, 3) да повеже привреднике из циљане групе у кластере/конзорцијуме ради ефикаснијег наступа на тржиштима и 4) да прошири учешће привредника у пројекту Пријатељи породице.

ЦИЉАНА ГРУПА: Партнери из свих привредних дјелатности који учествују у пројекту Пријатељи породице који се баве продајом роба.

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 1. Понуда члановима 3+ породица који су незапослени или желе да путем преквалификација и доквалификација стекну тржишно препозната знања и вјештине, понуда ђацима из 3+ породица да похађају чаове наставе и ваннаставне часове и обуке. 2.Формирање конзорцијума са идентификованим партнерима физичким и правним лицима у земљи  и иностранству.

3. Идентификација потреба привредника Пријатеља породице,

4. Самостално или заједнички са партнерима набавити намјенску електронску платформу 4YourBiz за повезивање продаваца са тржиштем.

4. Лансирање НЕП 4YourBiz самостално или у партнерству са лицима из привреде. У случају потребе давање НЕП 4YourBiz у закуп партнерима из привреде без могућности промјене намјене НЕП 4YourBiz-а која не искључује могућност проширења намјене и циљане групе.

ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: у табели.

РAЗЛОЗИ ЗА УСПЈЕХ: Не постоји ништа слично. Обједињује више друштвено преферентних циљева (помагање породица 3+, помагање предузетништва, смањење незапослености, сузбијање сиве економије)